Pravidla cen 2024

logo Zlatá vážka Ceny sociálního podnikání

PRAVIDLA CEN ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards

PRAVIDLA PRO DRUHÝ ROČNÍK (15.4.- 31.12.2024)

 

1. Vyhlašovatel a organizátor


Deklarace odpovědného podnikání z. s. (dále DEKLARACE) vyhlašuje výroční ceny ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards (dále také jako Ceny), jejichž cílem je podpora sociálního podnikání a popularizování tohoto odvětví sociální ekonomiky. Nedílnou součástí je mezinárodní přesah soutěže, jehož cílem je sdílení zkušeností spolupráce mezi sociálními podniky a státní správou či samosprávou ze zahraničí.

2. O Cenách


Posláním Cen je popularizovat téma zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, práci sociálních podniků a vytvářet inspiraci pro spolupráci mezi sociálními firmami a veřejnými institucemi. Přijetím nominace se soutěžící hlásí k hodnotám řádného podnikání, které je v souladu se zákonnými podmínky tak, jak je popsáno níže. Účast v Cenách je bezplatná. Veškeré dotazy, připomínky a komentáře lze směřovat na adresu nominace@zlatavazka.cz.

3. Přihlášení do Cen


Přihlásit se/přihlášen může být subjekt (podnik, instituce, osoba), který/á:

 • je podnikem, který osvědčil životaschopnost své činnosti tím, že podniká minimálně 2 roky, a který je v den přihlášení do soutěže (nejpozději však 15. 6. 2024), zaregistrován v adresáři sociálních podniků nebo prokazatelně naplňuje principy sociálního podnikání. Tyto podmínky platí pro kategorie Design roku a Sociální podnik roku;

 • je státní institucí či samosprávou, nebo společností podnikající na území České republiky, která prokazatelně spolupracuje s podnikem/ky zaregistrovaným/i v adresáři sociálních podniků či prokazatelně naplňujícím/i principy sociálního podnikání. Tato pravidla platí pro kategorii Instituce roku;

 • je zaměstnancem*kyní sociálního podniku registrovaného v adresáři sociálních podniků či podniku prokazatelně naplňujícím principy sociálního podnikání. Platí pro kategorii Asistent*ka roku;

 • je fyzickou osobu, která se podílí na rozvoji nebo podpoře nebo popularizaci českého sociálního podnikání nebo podporuje svojí činností zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Platí pro kategorii Osobnost roku;

 • podá kompletně vyplněnou přihlášku/nebo je přihlášen do soutěže v řádném termínu do 15. června 2024 prostřednictvím webových stránek www.zlatavazka.cz nebo emailu nominace@zlatavazka.cz. Platí pro všech pět kategorií.

4. Formální důvody pro vyloučení z přihlášení do Cen


Nominaci nemohou získat:

a) sponzoři či partneři Cen,
b) generální partner Cen ČSOB a.s.,
c) zaměstnanci generálního partnera Cen,
d) zaměstnanci sponzorů či partnerů Cen,
e) sociální podniky, které mají s generálním partnerem Cen uzavřenou platnou Smlouvu o spolupráci

Další důvody pro vyloučení:

Přihlašovací formulář není kompletně vyplněn (formální nedostatky);
Podnik nebo osoba nesplňuje podmínky z odstavce „Přihlášení do Cen“

5. Kategorie a odměna


Kategorie vyhlášené pro druhý ročník Cen jsou: Instituce roku, Design roku, Osobnost roku, Asistent*ka roku a Sociální podnik roku.


Ocenění v kategoriích


a) Asistent*ka roku:

 • 1. místo – 80 000 Kč

 • 2. a 3.místo – 30 000 Kč

b) Design roku:

 • 1. místo – 30 000 Kč a voucher 5.000 Kč na školení u Misha Lebeda, kampaňové spolupracovnice prezidentského kandidáta Petra Pavla, „Ovládněte své sítě mobilem“

 • 2. a 3. místo – voucher 5.000 Kč na školení u Misha Lebeda, kampaňové spolupracovnice prezidentského kandidáta Petra Pavla, „Ovládněte své sítě mobilem“

c) Sociální podnik roku

 • 1. místo – 100 000 Kč a voucher 25.000 Kč na školení z programové nabídky ČTK Akademie

 • 2. a 3. místo – 30 000 Kč a voucher 25.000 Kč na školení z programové nabídky ČTK Akademie

 • 4. až 6. místo – 25 000 Kč a voucher 25.000 Kč na školení z programové nabídky ČTK Akademie

 • 7. až 10. místo – 20 000 Kč a voucher 25.000 Kč na školení z programové nabídky ČTK Akademie

d) Kategorie Institutce roku a Osobnost roku

 • získají ocenění nefinanční

Podmínky pro předání ocenění jsou:

 • řádné přihlášení při splnění všech podmínek uvedených v tomto dokumentu

 • získání nominace od Direktoriátu Cen

 • potvrzení nominace telefonicky či emailem před zasedáním porot

 • umístění se v hlasování dané poroty

 • účast na galavečeru a fyzické převzetí šeku (hotovost) či voucheru (školení)

6. Systém hodnocení


Přihlásit sociální podnik či jednotlivce lze prostřednictvím formuláře na webu www.zlatavazka.cz nebo zasláním emailu na adresu nominace@zlatavazka.cz, přičemž tento email musí obsahovat stejné náležitosti jako webový formulář.

》Přihlašovat (se) lze ve lhůtě od 15.4. do 15.6.2024.

》Po uzavírce termínu pro přihlášení zasedne Direktoriát Cen, který hlasuje o udělení nominací v kategoriích Asistent*ka roku, Instituce roku, Design roku a Sociální podnik roku. Direktoriát pověří ředitele soutěže k získání telefonického či emailového potvrzení přijetí nominace, následnému zveřejnění nominací a k předání nominačního listu pro hlasování o konečném výsledku porotám.

》Hlavní porota pak hlasuje o konečném pořadí z nominovaných v kategoriích Asistent*ka roku, Instituce roku a Design roku.

》Veřejná odborná porota hlasuje o konečném pořadí z deseti nominovaných finalistů kategorie Sociální podnik roku.

》O vítězi v kategorii Osobnost roku bude rozhodnuto na zasedání sociálních podniků z různých oborů podnikání zastoupených ve vedení organizátora Cen Deklarace odpovědného podnikání z.s.

》Pakliže některé z hlasování porot pro rovnost hlasů neurčí vítěze či konečné pořadí, rozhodne o něm hlasování na mimořádném zasedání Direktoriátu Cen.

》Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostním galavečeru.

7. Orgány Cen

 

Direktoriát

Je osmičlenný výbor, který hlasuje o nominacích z přihlášek a v případě neurčení přesného pořadí (rovnost bodů) při zasedání některé z porot hlasuje o pořadí konečném v dané kategorii. Slouží také jako dozorčí či rozhodčí orgán v případě nejasností. Je nezávislý na rozhodování ostatních porot.

Veřejná odborná porota

Kategorie, o které bude rozhodovat Veřejná odborná porota je: Sociální podnik roku. Skládá se z expertů/ek a odborníků/ic z oblastí sociálního podnikání, ESG či médií.

Předsednictví Veřejné odborné poroty ve druhém ročníku Cen přijal Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

Hlavní porota

Kategorie, o kterých bude rozhodovat Hlavní porota, jsou Asistent*ka roku, Instituce roku a Design roku. Skládá se ze zástupců horní a dolní komory Parlamentu, organizátorů či partnerů soutěže.

Předsednictví Hlavní poroty ve druhém ročníku Cen přijala Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

8. Závazek přijetím nominace


Přijetím nominace se subjekt či osoba zavazují respektovat pravidla Cen a stvrzují, že činnosti jejich podniku či dané osoby neporušují v žádném směru platné zákony České republiky.

Subjekty přijetím nominace souhlasí s hodnotami řádného zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných zaměstnanců, mezi něž patří zejména nezneužívání příspěvku na chráněné pracovní místo, nezneužívání náhradního plnění a naplňování principů sociálního podnikání, ke kterým se v případě sociálního podnikání přihlásili.

Nominovaní udělují vyhlašovateli Cen právo bezplatně použít dodanou dokumentaci k propagačním účelům. V případě, že budou nominovaní požádáni o spolupráci při natočení propagačního videomedailonku či dodání fotodokumentace, poskytnou potřebnou součinnost.

Po termínu určeném k přihlášení do soutěže Drektoriát Cen kontaktuje nominované. Přijetí nominace musí být potvrzeno telefonicky či emailem.

Přijetím nominace souhlasí subjekt s podmínkami Cen uvedenými v tomto dokumentu.


Souhlasem nominovaný sociální podnik čestně prohlašuje následující:

Jako statutární orgán nominovaného podniku čestně deklaruji, že jsme zaměstnavatelem, který:

 • Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP a/nebo OZZ) na reálnou práci nikoliv formálně.

 • Nezneužívá příspěvky na chráněné pracovní místo či náhradní plnění včetně jeho přeprodávání.

 • Nebyl pokutován orgány státní správy v pracovněprávní agendě.

 • Dbá na rozvoj a péči o své zaměstnance.

Vyplnění přihlášky neznamená automatické získání nominace ani automatické získání cen.

9. Odborný garant Cen


Garant transparentnosti – identifikátor sociálního podniku

České sociální podnikání (MPSV ČR) garantuje, že všechny podniky v Adresáři sociálních podniků prochází při registraci tzv. Identifikátorem sociálního podniku; jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí indikuje, nakolik je podnik sociální. Otázky jsou zpracované podle tabulky Ministerstva práce a sociálních věcí „Principy integračního sociálního podniku“ a jsou upravené také pro neintegrační podnik.

Do Cen je možné přihlásit podniky registrované v adresáři na www.ceske-socialni-podnikani.cz stejně jako další podniky, které prokazatelně naplňují principy sociálního podnikání.

Dohled nad formální správností a splněním těchto podmínek provádí odborný garant Cen prostřednictvím projektového týmu RESP.

 

10. Práva a závazky vyhlašovatele


Vyhlašovatel Cen si vyhrazuje právo k udělení nominací subjektům dle jeho odpovědného uvážení. Vyhrazuje si také právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu Cen.

V případě, že SUBJEKT ZÍSKÁ FINANČNÍ OCENĚNÍ, uzavře vyhlašovatel Cen se statutárním zástupcem sociálního podniku či v příslušné kategorii soukromé osoby darovací smlouvu. Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty převodem na účet v jedné splátce nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od podpisu darovací smlouvy oběma stranami a jejich doručením.

V případě, že SUBJEKT ZÍSKÁ OCENĚNÍ FORMOU ODBORNÝCH KONZULTACÍ, předá vyhlašovatel Cen voucher na školení nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od vyhlášení. Voucher má platnost jednoho roku a lze jej uplatnit pouze dle účelu a podmínek na něm uvedených a u dodavatelů druhého ročníku Cen ČTK Akademie a Misha Lebeda.

 

11. Harmonogram


Spuštění druhého ročníku, start přihlašování: 15.4. duben 2024

Uzávěrka přihlášek: 15.6.2024

Schválení nominace Direktoriátem Cen: červen/červenec 2024

Přijetí nominace přihlášených: do 31. července 2024

Organizační výbor rozešle podklady porotám: do 30. září 2024

Členové porot zašlou své pořadí nominací Direktoriátu Cen: do 30. října 2024

Oznámení výsledků na slavnostním galavečeru v listopadu nebo prosinci 2024

Přejít nahoru
Skip to content