logo Zlatá vážka Ceny sociálního podnikání

PRAVIDLA CEN ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards

PRAVIDLA PRO PRVNÍ ROČNÍK (20.4.- 31.12.2023)

 
Vyhlašovatel a organizátor

Deklarace odpovědného podnikání z. s. (dále DEKLARACE) vyhlašuje výroční soutěž ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards (dále také jako Ceny), jejímž cílem je podpora sociálního podnikání a popularizování tohoto odvětví sociální ekonomiky. Nedílnou součástí je mezinárodní přesah soutěže, jehož cílem je sdílení zkušeností spolupráce mezi sociálními podniky a státní správou či samosprávou ze zahraničí.

O Cenách

Posláním Cen je popularizovat téma zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, práci sociálních podniků a vytvářet inspiraci pro spolupráci mezi sociálními firmami a veřejnými institucemi. Přijetím nominace se soutěžící hlásí k hodnotám řádného podnikání, které je v souladu se zákonnými podmínky podle tak, jak je popsáno níže. Účast v Cenách je bezplatná. Veškeré dotazy, připomínky a komentáře lze směřovat na adresu nominace@zlatavazka.cz.

Přihlášení do Cen

Přihlásit se/přihlášen může být podnik nebo instituce nebo osoba který/á:

 • Je podnikem, který osvědčil životaschopnost své činnosti tím, že podniká minimálně 2 roky a který je v den přihlášení do soutěže (nejpozději však 31. 7. 2023), zaregistrován v Adresáři sociálních podniků. Platí pro kategorie Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce;
 • Je státní institucí či samosprávou, která spolupracuje s podnikem zaregistrovaném v Adresáři sociálních podniků. Platí pro kategorie Instituce roku, Inspirativní spolupráce;
 • Je zaměstnancem*kyní sociálního podniku registrovaného v Adresáři sociálních podniků. Platí pro kategorii Asistent*ka roku;
 • Je fyzickou osobu, která se podílí na rozvoji idee českého sociálního podnikání nebo podporuje svoji činností myšlenku zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Platí pro kategorii Osobnost roku;
 • Podá kompletně vyplněnou přihlášku/nebo je přihlášen do soutěže v řádném termínu do 31. července 2023 prostřednictvím webových stránek www.zlatavazka.cz nebo emailu nominace@zlatavazka.cz
 
Formální důvody pro vyloučení z přihlášení do Cen

Nominaci nemohou získat sponzoři či partneři Cen, či jejich zaměstnanci, generální partner Cen ČSOB a.s., její zaměstnanci nebo společnosti, které mají s generálním partnerem uzavřenou smlouvu o spolupráci;

 • Přihlašovací formulář týkající se jejich přihlášky není kompletně vyplněn (formální nedostatky);
 • Podnik není v době přihlášení, nejpozději však ke 31. červenci 2023 vizualizován v Adresáři sociálních podniků;
 • Přihlásit se nemůže hlavní partner (v tomto ročníku ČSOB a.s.) nebo ty podniky, které mají uzavřenou smlouvu o spolupráci s hlavním partnerem
 
Kategorie a odměna

Ceny se udělují v celkem 6 kategoriích:

 • Inovativní podnik
 • Inspirativní spolupráce
 • Rozvoj Regionu
 • Asistent*ka roku
 • Instituce roku
 • Osobnost roku

Ocenění v kategoriích Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce, získají:

 • 1. místo – poukaz v hodnotě 100 000 Kč,
 • 2. místo – poukaz na odborné poradenství v hodnotě 30 000 Kč,
 • 3. místo – poukaz na odborné poradenství v hodnotě 20 000 Kč

Ocenění v kategorii Asistent*ka roku získají:

 • 1. místo – poukaz v hodnotě 80 000 Kč,
 • 2. místo – poukaz v hodnotě 40 000 Kč,
 • 3. místo – poukaz v hodnotě 30 000 Kč.

Ocenění v kategoriích Osobnost roku a Instituce roku získají nefinanční odměny v podobě certifikátu. Ocenění je určeno pro sociální podniky, které podporují a zapojují své zaměstnance. Hodnocena bude celková koncepce iniciativ a projektů, způsob sledování a vyhodnocování jejich přínosů a dopadů pro komunitu, zaměstnance a firmu (případně další stakeholdery). Oceněny budou takové podniky, které ve spolupráci se státní správou či dalšími subjekty realizují odpovědné a společensky přínosné aktivity.

 
Orgány Cen
 
Hlavní porota

Kategorie, o kterých bude rozhodovat Hlavní porota jsou: Inovativní podnik, Rozvoj regionu, Inspirativní spolupráce, Asistent*ka roku. Porota je složená z organizátorů soutěže, partnerů Cen a popř. také zástupců každého poslaneckého klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kompletní složení poroty bude zveřejněno nejpozději do 31. 7. 2023 na oficiálních webových stránkách Cen www.zlatavazka.cz.

 
Odborná porota

Kategorie, o kterých bude rozhodovat Odborná porota Zlaté vážky: Osobnost roku, Instituce roku. Je složena z pořadatelů a z expertů na oblast sociálního podnikání nebo ESG nebo zástupců médií. Kompletní složení poroty bude zveřejněno nejpozději do 31. 7. 2023 na oficiálních webových stránkách Cen www.zlatavazka.cz.

 
Organizační výbor
 
Závazek přijetím nominace

Přijetím nominace se subjekt či osoba zavazuje respektovat pravidla Cen a stvrzují, že obsah materiálů, které v přihlášce uvedli, neporušuje v žádném směru platné zákony České republiky.

Subjekty přijetím nominace souhlasí s hodnotami řádného zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných zaměstnanců mezi něž patří zejména nezneužívání příspěvku na chráněné pracovní místo, nezneužívání náhradního plnění a naplňování principů sociálního podnikání, ke kterým se přihlásili.
Nominovaní udělují vyhlašovateli Cen právo bezplatně použít dodanou dokumentaci k propagačním účelům. V případě, že budou nominovaní požádáni o spolupráci při natočení propagačního videomedailonku či dodání fotodokumentace poskytnou potřebnou součinnost.
Po termínu určenému k přihlášením do soutěže vybere organizační výbor nominované a kontaktuje je. Přijetí nominace pak musí být potvrzeno digitální cestou (emailem či SMS). Souhlasem nominovaný čestně prohlašuje následující:
Jako statutární orgán nominovaného podniku čestně deklaruji, že jsme zaměstnavatelem, který:

 • Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP a/nebo OZZ) na reálnou práci nikoliv formálně.
 • Nezneužívá příspěvky na chráněné pracovní místo či náhradní plnění včetně jeho přeprodávání.
 • Nebyl pokutován orgány státní správy v pracovněprávní agendě.
  Dbá na rozvoj a péči o své zaměstnance.

Vyhlašovatel Cen si vyhrazuje právo vyzvat nominované podniky k prokázání naplňování uvedených hodnot v podniku.

Vyplnění přihlášky neznamená automatické získání nominace.

 
Garant transparentnosti – identifikátor sociálního podniku

České sociální podnikání (MPSV ČR) garantuje, že všechny podniky v Adresáři sociálních podniků prochází při registraci tzv. Identifikátorem sociálního podniku, jedná se o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí indikuje, nakolik je podnik sociální. Otázky jsou zpracované podle tabulky Ministerstva práce a sociálních věcí „Principy integračního sociálního podniku“ a jsou upravené také pro neintegrační podnik.

 
Práva a závazky vyhlašovatele

Vyhlašovatel Cen si vyhrazuje právo o udělení nominací subjektům dle jeho odpovědného uvážení. Vyhrazuje si také právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu Cen.
V případě, že SUBJEKT ZÍSKÁ FINANČNÍ OCENĚNÍ, uzavře generální partner ČSOB a.s. nebo vyhlašovatel Cen se statutárním zástupcem sociálního podniku darovací smlouvu. Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty převodem na účet v jedné splátce nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od podpisu darovací smlouvy oběma stranami a jejich doručením.
V případě, že SUBJEKT ZÍSKÁ OCENĚNÍ FORMOU ODBORNÝCH KONZULTACÍ, uzavře ČSOB a.s. nebo vyhlašovatel Cen se statutárním zástupcem sociálního podniku darovací smlouvu. Nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od podpisu darovací smlouvy bude kontaktován poradenskou společností P3 – People Planet Profit a domluví si zaměření konzultací a termíny čerpání. Obsah konzultací je určen výše zmíněnou poradenskou společností, vždy však v hodnotě odpovídající danému umístění v dané kategorii.

 
Popis kategorií
 
1. INOVATIVNÍ PODNIK

Hledáme takové sociální podniky, které:

 • přinášejí nevšední řešení či činnost a/nebo vytvářejí aktivitu, která je UNIKÁTNÍ (úspora nákladů, významný společenský či environmentální dopad apod.)
 • nabízejí řešení v nových a často neprobádaných oblastech a mění zaběhnuté rámce myšlení.

Kdo může sociální podnik přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.
Vybírá hlavní porota na návrh organizačního výboru
V kategorii budou vybraní 3 výherci (1. – 3. místo)

 
2. ROZVOJ REGIONU

Hledáme lokální sociální podniky, které podnikají v místech, kde zároveň rozvíjí komunitní život. Může se přihlásit sociální podnik, který svou činností přispívá k rozvoji místní komunity (v obci či městě do 100.000 obyvatel).

Kdo může sociální podnik přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.
Vybírá hlavní porota na návrh organizačního výboru
V kategorii budou vybraní 3 výherci (1. – 3. místo)

 
3. INSPIRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

Hledáme příklad/projekt spolupráce mezi sociálním podnikem a státní správou či samosprávou nebo korporací, který může být inspirací pro spolupráci se sociálním podnikem.
Hledáme projekty s konkrétními inspirativní výsledky.

Kdo může sociální podnik přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.
Vybírá hlavní porota na návrh organizačního výboru
V kategorii budou vybraní 3 výherci (1. – 3. místo)

 
4. ASISTENT*KA

Hledáme takové zaměstnance/zaměstnankyně podniku, kteří fungují v režimu asistenta/ky dle zákona č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti. Nebo mají v náplni práce jasně specifikovanou činnost, která vede, podporuje či rozvíjí zaměstnance s hendikepem. U této kategorie je podmínkou, aby se jednalo o zaměstnance podniku, který byl v hlavním pracovním poměru alespoň 6 měsíců v období 1.1.2022 až 31.7.2023 a zároveň je v den termínu přihlášky stále v pracovním poměru v sociálním podniku zaregistrovaném ve výše uvedeném Adresáři sociálních podniků.

Kdo může asistenta*ku přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.

 
5. INSTITUCE ROKU

Hledáme příkladnou práci v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek či spolupráci s podnikem/ky ve výše zmíněném Adresáři sociálních podniků.
Nominace vybírá odborná porota na návrh organizačního výboru.
Přihlašovat může jakýkoliv občan ČR starší 18ti let či právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.

Kdo může Instituci přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.

 
6. OSOBNOST ROKU

Hledáme osobnost, která se netradiční měrou podílela v období 1.1.2022 až 31.7.2023 na rozvoji či popularizaci sociálního podnikání nebo zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných v Česku. Osobností může být např. zaměstnanec*kyně sociálního podniku, poslanec*kyně, senátor*ka, úředník* podílející na legislativních úpravách týkajících se sociálního podnikání či či novinář*ka atp.

Kdo může Osobnost přihlásit: fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba, ta však pouze v zastoupení jednatele společnosti.

 
Harmonogram

Vyhlášení cen: 20. dubna 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. července 2023

Schválení nominace organizačním výborem: 12. září 2023

Přijetí nominace přihlášených a vybraných: do 15. září 2023

Organizační výbor rozešle podklady porotám: do 30. září 2023

Členové porot zašlou své pořadí nominací organizačnímu výboru: do 31. října 2023

Oznámení výsledků na slavnostním večeru v termínu listopad 2023

 
Závěrečné informace pravidel ZLATÁ VÁŽKA: Czech Social Business Awards

Tato pravidla vznikla ve spolupráci s organizací P3 – People Planet Profit.

Přejít nahoru
Skip to content